Obchodní podmínky pro poskytnutí přístupu do „TV Days Digital“

I. Základní ustanovení

Tyto obchodní podmínky pro poskytnutí přístupu na online platformu „TV Days Digital“ festivalu Serial Killer (dále jen „obchodní podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti mezi pořadatelem festivalu Serial Killer – společností Telepunk s.r.o., se sídlem Sukova 49/4, Brno-město, 602 00 Brno, IČO 05508746, DIČ CZ05508746, zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 95796 (dále jen „pořadatel“) a fyzickou osobou, která se zaregistruje prostřednictvím formuláře umístěném na webových stránkách pořadatele dostupných na internetové adrese www.serialkiller.tv v sekci „TV Days Digital“ a následně zde (a) zakoupí přístup do této sekce, čímž uzavře kupní smlouvu (dále jen „kupující nebo zákazník“) nebo (b) vloží kód voucheru, který mu umožní přístup do sekce zdarma (dále jen „zákazník“).

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy o poskytnutí přístupu do „TV Days Digital“ (dále jen „smlouva“). Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek. Tyto obchodní podmínky a smlouva se uzavírají v českém nebo anglickém jazyce.

II. Informace o službě a ceně

Informace o službě, včetně uvedení ceny za službu a její hlavní vlastnosti jsou uvedeny v sekci „TV Days Digital“. Některé informace mohou být dostupné až po registraci. Cena za službu je uvedena včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Cena služby zůstává v platnosti po dobu, po kterou je zobrazena na webových stránkách. Toto ustanovení nevylučuje sjednání smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.

Přístup je garantován po dobu 3 měsíců po získání přístupu do TV Days Digital.

Cenu za službu může kupující uhradit bezhotovostně platební kartou prostřednictvím platební brány.

V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně pořadatele při uvedení ceny služby nebo v průběhu objednávání, není pořadatel povinen dodat kupujícímu službu za tuto zcela zjevně chybnou cenu. Pořadatel informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho e‑mailovou adresu pozměněnou nabídku.

III. Přístup do sekce „TV Days Digital“

Přístupu do sekce „TV Days Digital“ je možné získat po registraci buď (a) na základě zaplacení kupní ceny přes platební bránu nebo (b) vložením kódu voucheru, který může pořadatel poskytnout dle svého uvážení. Na získání kódu voucheru nevzniká právní nárok.

Po vyplnění a odeslání formuláře je pro dokončení registrace nutné potvrdit e-mailovou adresu kliknutím na zaslaný odkaz v e-mailové zprávě. Po potvrzení e-mailu se zákazníkovi zpřístupní uživatelský účet, kde bude možné zakoupit přístup nebo vložit kód.

Na základě registrace je zákazník oprávněn přistupovat do svého zákaznického účtu. Při registraci do zákaznického účtu je zákazník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené zákazníkem při registraci jsou pořadatelem považovány za správné.

Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Pořadatel nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.

Zákazník není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám. Pořadatel může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy zákazník poruší své povinnosti ze smlouvy a těchto obchodních podmínek.

Zákazník bere na vědomí, že zákaznický účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení pořadatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

IV. Systémové nároky pro zobrazení digitálního obsahu

Podporované prohlížeče: Chrome 30+, Firefox 27+, Microsoft Edge, Safari 9+
Podporované operační systémy: Windows 7+, macOS 10.13+, Android 6.0+, iOS 12.4+
Internetové připojení: min. 7 Mbps pro FULL HD, min. 22 Mbps pro 4K

V. Odstoupení od smlouvy

Kupující bere na vědomí, že okamžikem zaplacení kupní ceny mu bude zpřístupněn digitální obsah, čímž kupující ztrácí právo na odstoupení od smlouvy.

VI. Práva z vadného plnění

Kupující má právo na vrácení kupní ceny pouze v případě, že služba bude dlouhodobě (tj. více po sobě jdoucích dní) nedostupná nebo bude poskytování služby předčasně ukončeno. Pořadatel neodpovídá za nedostupnost služby z důvodu zavinění kupujícího (např. ztráta přihlašovacích údajů, použití nepodporovaného zařízení) nebo nedostupnosti internetového připojení.

Nárok na vrácení kupní ceny může kupující uplatnit na adrese sídla pořadatele nebo e-mailem na info@serialkiller.tv.

VII. Mimosoudní řešení sporů

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, E-mail: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz.

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

VIII. Závěrečná ustanovení

Veškerá ujednání mezi pořadatelem a zákazníkem se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Všechna práva k webovým stránkám pořadatele, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, videí, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží pořadateli. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu pořadatele. Rovněž je zakázáno jakkoli kopírovat, zveřejňovat, stahovat či šířit nahraná videa nebo pořizovat jejich záznam.

Pořadatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do platformy TV Days Digital nebo v důsledku jejího užití v rozporu s jejím určením. Zákazník nesmí při využívání platformy používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na její provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící platformu TV Days Digital a užívat ji nebo její části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

Pořadatel si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky kdykoliv změnit. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 16. 12. 2021.