Zpracování osobních údajů

Správce osobních údajů

Správcem Vašich osobních údajů je společnost Telepunk s.r.o., se sídlem Sukova 49/4, Brno‑město, 602 00 Brno, IČO 05508746, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 95796 (dále jen „správce“), která je organizátorem festivalu Serial Killer (dále jen „festival“).

Správce můžete kontaktovat na adrese sídla nebo na GDPR@serialkiller.tv.

Účel a právní důvod zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje bude správce zpracovávat za účelem poskytnutí přístupu na online platformu „TV Days Digital“ festivalu Serial Killer, za účelem vydání akreditace na festival Serial Killer v roce 2021 a rovněž za účelem zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit formou e‑mailu. Pokud si nepřejete zasílání takovýchto e-mailů, uveďte to prosím ve formuláři za jméno nebo nás kdykoliv kontaktujte na GDPR@serialkiller.tv.

Právními důvody pro zpracování Vašich osobních údajů jsou plnění smlouvy mezi Vámi a správcem; a dále oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů). Vaše IP adresa, ze které se přihlásíte, může být ukládána z důvodu oprávněného zájmu správce na ochraně platformy proti zneužití přístupu.

Poskytnutí osobních údajů je smluvním požadavkem a v případě jejich neposkytnutí Vám nebude umožněn přístup na platformu „TV Days Digital“ a ani Vám nebude vydána akreditace.

Zpracovávané osobní údaje

Správce bude zpracovávat tyto osobní údaje: Jméno, příjmení, e-mailová adresa, název země a IP adresa, ze které se přihlásíte.

Příjemci osobních údajů

Vaše osobní údaje budou předány osobám, které správce pověřil organizací festivalu.

Vaše osobní údaje nebudou předány do třetích zemí.

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu).

Práva subjektu údajů

V rámci zpracování osobních údajů máte právo na přístup ke svým osobním, jejich opravu, výmaz, omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů. Rovněž máte právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Závěrečná ustanovení

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 6. 9. 2021. Správce si vyhrazuje právo je kdykoliv změnit.